Algemene huurvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden en de punten zoals omschreven in het verhuurcontract vormen samen de voorwaarden voor gebruik en verhuur van de vakantiewoningen via Luxehome.

 1. Onder geen beding is het de huurder toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan anderen ter beschikking te stellen.
 2. De huurperiode begint en eindigt zoals in de verhuurovereenkomst is opgemaakt. Afwijkingen zijn alleen mogelijk in overleg met de verhuurder en voor zover dit past in het schema van nieuw aankomende en/of vertrekkende gasten, doch de beheerder heeft te allen tijde het recht de officiële tijden aan te houden. Mocht u door omstandigheden zijn vertraagd dan bent u verplicht de beheerder hier tijdig van op de hoogte te brengen.
 3. Elke reservering is definitief zijdens de huurder. Hieraan kunnen slechts door de huurder rechten worden ontleend nadat het volledig verschuldigde bedrag door de huurder is voldaan. De aanbetaling bedraagt 40% van de huursom, tenzij een ander bedrag is overeengekomen en is direct bij reservering verschuldigd. Zolang geen aanbetaling door de verhuurder is ontvangen, is de overeenkomst zijdens de verhuurder niet tot stand gekomen en is verhuurder gerechtigd het object aan anderen te verhuren.
 4. Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode in bezit van verhuurder te zijn. Indien de huursom dan niet volledig is betaald, is de huurder vanaf eerdergenoemd tijdstip in verzuim, zodat vanaf dat moment de huurder in rekening gebracht wordt de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag en alle door verhuurder redelijk gemaakte kosten van invordering.
 5. Indien de huurder voor aanvang van de huur wenst te annuleren, zijn de volgende bedragen verschuldigd:
  A .Bij annulering tussen de reserveringsdatum en 42 dagen voor het begin van het verblijf: 40% van de huursom;
  B. Bij annulering vanaf de 42e dag (inbegrepen) tot de 28e dag voor het begin van het verblijf: 60% van de huursom;
  C. Bij annulering vanaf de 28e dag (inbegrepen) tot de 2e dag voor het begin van het verblijf: 90% van de huursom;
  D .Bij annulering vanaf de 2e dag (inclusief) voor het begin van het verblijf en daarna: 100% van de huursom.
 6. De huurder draagt er zorg voor, dat de villa bezemschoon wordt achtergelaten. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats. Indien naar het oordeel van de beheerder het huis niet behoorlijk netjes wordt achtergelaten zal voor het extra schoonmaken een bedrag van de borgsom worden ingehouden. Het aantal personen zoals in de huurovereenkomst overeengekomen mag niet overschreden worden. Eventuele ongemakken, direct of indirect voortvloeiend uit een overschrijding van het aantal bewoners, kunnen nooit een reden tot reclameren zijn.
 7. De verhuurder en namens hem de beheerder is gerechtigd bij overschrijding van het overeengekomen aantal bewoners of bij kennelijk wangedrag de huurders de toegang tot de woning te weigeren of te ontzeggen, zonder dat restitutie van huur plaatsvindt.
 8. Kosten van elektriciteit, gas en water komen op basis van verbruik voor rekening van de huurder. Of worden op andere wijze verrekend als vermeldt in de huurovereenkomst.
 9. In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22.00 uur verbiedt. Bij overtreding van deze regel kan de verhuurder of de beheerder het verblijf van de huurder onmiddellijk doen beëindigen zonder teruggaaf van enige huurgelden.
 10. De gehuurde objecten mogen zonder toestemming van de eigenaar niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 11. De eigenaar(s), verhuurder(s) en beheerder zijn in geen geval aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan huurders van het gehuurde of aan diegenen, die van zijnentwege in de huurperiode in het gehuurde aanwezig zijn. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade en/of letsel die aan derden, waaronder gasten van huurder, is ontstaan.
 12. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde of door het als gevolg hiervan niet kunnen gebruiken van het gehuurde, die door zijn schuld of nalatigheid is ontstaan of door schuld of nalatigheid van diegenen, die zijnentwege in de betreffende huurperiode in de woning verblijven. Door het in gebruik nemen van het gehuurde aanvaardt de huurder het gehuurde in onbeschadigde en goed functionerende staat te hebben aangetroffen. Eventuele schade wordt verrekend met de borgsom. Zo de borgsom niet toereikend is, is huurder vanaf einde huurperiode of zoveel eerder als de schade is geconstateerd het meerdere onmiddellijk verschuldigd.
 13. Onder het gehuurde wordt in ieder geval verstaan de woning, alle inventaris, alle installaties, de bijgebouwen, de erfafscheidingen,
  bestratingen, beplantingen en de tuin.
 14. Indien verhuurder een reservering moet annuleren, wordt het betaalde huurbedrag gerestitueerd. In overleg met de huurder zal getracht worden een alternatief te vinden. De verhuurder heeft in ieder geval het recht de reservering te annuleren ingeval van wijziging in de eigendom van de woning. Indien door een aan verhuurder en/of eigenaar niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) de woning onbewoonbaar of moeilijk bewoonbaar wordt, kan huurder verhuurder hiervoor niet aansprakelijk stellen. Onder overmacht valt in ieder geval: pandemie, brand, overstroming, storm, waterleiding- en elektriciteitsstoring, rampen, stankoverlast, oorlog, oproer, verzakking, instorting, abnormale regenval, droogte, wind en andere invloeden van buitenaf.
 15. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Luxehome.nl.  Thorbeckeplein 41, 2406 CG Alphen aan den Rijn. Tel.: 0031-620979419.